PROIECT DE HOTĂRÂRE 46/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 46 | din data de 19.04.2023

Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 1400 mp identificat cu nr. cadastral 67887 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 67887 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 132 din ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție si înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

SE PROPUNE:

Art. 1 Dezmembrarea terenului în suprafață de 1400 mp identificat cu nr. cadastral 67887 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia conform propunerii de dezmembrare din anexa nr. 1.

Art. 2 Împuternicirea domnului Florin Răducu Covaci, în calitate de viceprimar al comunei Mogoșoaia, în vederea semnării tuturor documentelor necesare dezmembrării terenului.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 aprilie 2023

Sari la conținut