PROIECT DE HOTĂRÂRE 42/31.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 42 | din data de 31.03.2022

Privind aprobarea depunerii proiectului ,,Consolidare si reabilitare clădire Comuna Mogosoaia, strada Ariei , nr.30, comuna Mogosoaia, judetul Ilfov” in cadrul Programului de finantare Planul National de Redresare si Rezilienta, Axa 2-Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.1: Renovarea integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor publice

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 10, alin (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; Prevederile prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Ghidului de finanțare Programul Planul Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice;

Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

SE PROPUNE:

Art. 1 Se aprobă depunerea proiectului „Consolidare si reabilitare clădire Comuna Mogosoaia, strada Ariei , nr.30, comuna Mogosoaia, judetul Ilfov” în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

Art. 2 Se aprobă valoarea maxima eligibila a proiectului „Consolidare si reabilitare clădire Comuna Mogosoaia, strada Ariei , nr.30, comuna Mogosoaia, judetul Ilfov”, în valoare de 9.625.418,32 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Mogoșoaia se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.

Art. 4 Se aprobă descriere sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii, așa cum reies din documentele tehnice conform ANEXA nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
31 martie 2022

Sari la conținut