PROIECT DE HOTĂRÂRE 28/20.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 28 | din data de 20.02.2023

Privind  aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) și Unitatea  Administrativ Teritoriala Comuna Mogoșoaia, judetul  Ilfov în vederea implementarii  proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Ministerului Muncii  și Solidarității Sociale nr. 2023/26.10.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 28200/08.11.2022;

Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963

Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările

Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale   pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si alin.(2) lit. e)  și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 (1) Aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS)   și Unitatea  Administrativ Teritoriala comuna Mogoșoaia, judetul  Ilfov în vederea  implementarii proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963.

(2) Protocolul de cooperare-cadru este prevăzut în anexa ce face parte integranta din prezentul proiect de hotătâre.

Art. 2 Împuternicirea Primarul comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze protocolul de cooperare prevăzut la art. 1, precum și orice alte documente necesare.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 februarie 2023

Sari la conținut