PROIECT DE HOTĂRÂRE 19/23.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 19 | din data de 23.01.2024

Pentru modificarea și completarea HCL nr. 112/24.08.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 20.000.000  lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 2415/23.01.2024.

Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabilitate înregistrat sub nr. 24242/23.01.2024.

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia

Prevederile H.G. nr. 1076/09.11.2023 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, respectiv modificarea Anexei 1.2 la norme si proceduri

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin (4) lit. b), art  196 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. b)  din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. I Aprobarea modificării preambulului Hotărârii Consiliului Local nr. 112/24.08.2023, după cum urmează: „Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 1 alin. (5), art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;

b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997

c) art. 7 alin. (2), precum şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte

d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b) şi art. 155 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

e) art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare

f) art. 61-66 şi art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

h) Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare

ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Luând act de:

a) Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat sub nr. 20189/18.08.2023

b) Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabilitate înregistrat sub nr. 20188/18.08.2023.

c) viza de control financiar preventiv propriu acordată asupra acestui proiect de operaţiune.

d) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mogoșoaia.

Art. II. (1) Se completeaza pct. (1) al art.4 cu lit.  g), acesta urmand a avea urmatorul continut: g) documentele şi informaţiile prevăzute la art. 76 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III Se modifica alin. (2) al art.4, acesta urmand a avea urmatorul continut:  (2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia de a transmite, în format electronic la adresa http://uat.mdrap.ro/, informaţiile prevăzute la art. 76 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. IV Celelalte prevederi ale HCL 112/24.08.2023 rămân neschimbate, atăt cele din preambul, cât și din dispozitivul acesteia.

Art. V Cu ducerea la îndeplinire a prezentului proiect de hotărâre se însărcinează Primarul Comunei Mogoșoaia și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Primarului Comunei Mogoșoaia.

Art. VI Prezentul proiect de hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Mogoșoaia și Prefectului județului Ilfov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local pe pagina de internet primaria.mogosoaia.ro.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
  Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 ianuarie 2024

Sari la conținut