PROIECT DE HOTĂRÂRE 163/04.12.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 163| din data de 04.12.2023

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 1 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” în vederea obținerii finanțării din cadrul proiectului “Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, program gestionat de către Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare – Programul Cheie 1.

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului:

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile articolului 10d Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a    Consiliului din 13 octombrie 2003 din Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare (Directiva ETS) pentru constituirea Fondului de Modernizare (FM);

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie;

Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050;

Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030,

Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

Legea 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completarile ulterioare.

Prevederile H.G. 907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) si lit. c), alin. (4), lit. a), alin. (7),  lit. k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1.  Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 1 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia, conform anexei nr. 1  la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Aprobarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 1 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”,  conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre.

 Art. 3. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.          

Art. 4. –  Primarul Comunei Mogosoaia, prin Compartimentul de Dezvoltare și Investiții va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 decembrie 2023

Sari la conținut