PROIECT DE HOTĂRÂRE 162/28.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 162 | din data de 28.11.2023

Privind prelungirea mandatelor de Administratori în cadrul Ecotrans STCM ale domnilor Daniel Eugen Dobre si Ioan Manolache până la data de 07.12.2026

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Ecotrans STCM SRL nr. 658/20.11.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29001/28.11.2023.

Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a),  lit. d), alin. (3) lit. d) , alin. (7) lit. n), ale art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea actulului adițional la contractul de mandat al domnului Ioan Manolache privind prelungirea mandatului până la data de 07.12.2026, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Aprobarea actului adițional la contractul de mandat al domnului  Daniel Eugen Dobre privind prelungirea mandatului până la data de 07.12.2026, conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, în vederea semnării documentelor necesare pentru înregistrarea modificărilor menționate în art.1- art.2, la Oficiul Registrului Comerțului – Ilfov și în vederea semnării actelor adiționale ce se vor  încheia de ECOTRANS STCM S.R.L cu cei doi administratori.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 noiembrie 2023

Sari la conținut