Anunț concurs recrutare FP.Ex _ 04.01.2024

Nr. 29026/29.11.2023

A N U N Ț

În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. IV alin.(2) lit. b) din OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Instituția Comuna Mogoșoaia

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de  Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Protecția Persoanelor cu Dizabilități

Desfăşurarea concursului:

Proba scrisă – 04.01.2024, ora 11:00;

Interviul – data şi ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor pentru proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Locul de desfăşurare: sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București -Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura instituției Comuna Mogoșoaia, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei noastre şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 29.11.2023 – 18.12.2023, în intervalul orar 08.30-16.00 de luni până joi și vineri 08.30-13.30.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 19.12.2023 – 27.12.2023 şi rezultatul acesteia se va afişa pe pagina de internet a instituţiei.

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/ zi, respectiv                                      40 ore/săptămână.

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la concursul de recrutare, va conţine în mod

obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor din oficiu la registratura instituției);

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

 • Adeverințele care au alt format decât modelul prevăzut la  art. 49 alin.(11) din H.G nr.

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

Compartimentul Protecția Persoanelor cu Dizabilități pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant – 1 post:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Alte condiții specifice:

Competențe IT:

 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):  cunoștințe de bază – operare Ms Office (Microsoft Word, Microsoft Excel).

Evaluarea cunoștiințelor de operare/programare pe calculator se va face în cadrul probei “interviu”, potrivit art. 618 alin.(12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

 • Adresa de corespondență: Instituția Comuna Mogoșoaia, cu sediul în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

   Telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95.

   E-mail: primaria@mogosoaia.ro

 • Persoana de contact: Ghiţă Iuliana, consilier, Compartimentul R.U, Salarizare și Arhivă.

             Afişat astăzi,  29.11.2023, ora 10 00 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:

 1. Constituția României, republicată;

 Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle

funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor

publici, art. 502-527 -modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu

modificările şi completările ulterioare; 

Tematică: Capitolul I,II, III, IV, V, VI, VII, IX şi X;

 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

Tematică: CAPITOLUL IV-Măsuri integrate de asistenţă socială;

 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu

modificările şi completările ulterioare;

 Tematică: Capitolul I, II și IV;

 1. Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul IV și V;

 1. Cărți de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare

pe calculator Ms Office, cu următoarea:

 Tematică:

  Microsoft Word:

 • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia
 • Introducerea, modificarea unui text
 • Introducerea, modificarea unui tabel
 • Stabilirea dimensiunii paginii
 • Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere
 • Alinierea textului și modificarea spațiului dintre rânduri
 • Introducerea antetelor și notelor de subsol
 • Numerotarea paginilor

  Miscrosoft Excel:

 • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia
 • Introducerea, modificarea unui text/număr
 • Introducerea, modificarea unui tabel
 • Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere
 • Copierea conținutului unei celule
 • Inserare celule
 • Modificarea lățimii sau înălțimii unei celule
 • Adunarea a două coloane
 • Modificarea formatului numeric

Atribuțiile stabilite conform fișei de post:

– Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

– Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; 

– Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 

– Asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

– Se implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap în familia acesteia; 

– Asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali; 

– Încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 

– Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;  Participă ori de cate ori este solicitat la întâlniri de lucru cu reprezentanţii instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul social, la cursuri de formare/perfecţionare;

– Soluţionează corespondenţa ce revine Compartimentului Protecția Persoanelor cu Dizabilități;

– Predă la arhivă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării;

–  Menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;

–  Respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei;

– Îndeplineşte orice alte atributii ce ţin de obiectului de activitate al compartimentului sau încredinţate de către conducerea primăriei.

Nr. 30990/27.12.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare, organizat în data de 04.01.2024 – proba scrisă

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1)  lit. a) și art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs a procedat la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Protecția Persoanelor cu Dizabilități, organizat în data de 04.01.2024 – proba scrisă și comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului/ nr. identificare candidatFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.29281/04.12.2023Consilier, clasa I, grad profesional debutantProtecția Persoanelor cu DizabilitățiAdmis 
2.30267/14.12.2023Admis 
3.30350/15.12.2023Admis 

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 04.01.2024, ora 11:00, la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ce se va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi,  27.12.2023, ora 14 00 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

Nr. 260/05.01.2024

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, organizat în data de 04.01.2024 – proba scrisă

În conformitate cu art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului organizat în data de 04.01.2024 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Protecția Persoanelor cu Dizabilități:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise  
1.29281/04.12.2023Consilier, clasa I, grad profesional debutantProtecția Persoanelor cu Dizabilități80,33 puncteAdmis
2.30267/14.12.202338,00 puncteRespins
3.30350/15.12.202338,33 puncteRespins

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, respectiv până la data de 08.01.2024, ora: 1130 , conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, pe care o va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției Comuna Mogoșoaia.

Candidatul declarat ,,ADMIS” la proba scrisă va susţine interviul la sediul instituției Comuna Mogoșoaia în data de 10.01.2024, ora: 1100.

Afişat astăzi,  05.01.2024, ora: 1130, la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

Nr. 749/10.01.2024

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Protecția Persoanelor cu Dizabilități, organizat în data de  04.01.2024

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare coroborat cu dispozițiile art. XVI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului organizat în data de 04.01.2024 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Protecția Persoanelor cu Dizabilități:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei interviu  Rezultatul probei interviu  
1.29281/04.12.2023Consilier, clasa I, grad profesional debutantProtecția Persoanelor cu Dizabilități91  puncteAdmis

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, pe care o va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției Comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi : 10.01.2024, ora 1400.

Secretar Comisie,

Nr. 991/15.01.2024

REZULTATUL FINAL
al concursului de recrutare, organizat în data de 04.01.2024 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(1), alin. (3) și alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. XVI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de concurs comunică rezultate finale ale concursului organizat în data de 04.01.2024, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Protecția Persoanelor cu Dizabilități:

Nr. crtNumele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorPunctajul probei scrisePunctajul probei interviuPunctaj finalRezultat final  
1.29281/ 04.12.2023Consilier, clasa I, grad profesional debutantProtecția Persoanelor cu DizabilitățiADMIS80,33 puncte91 puncte171,33 puncteADMIS
2.30267/ 14.12.2023ADMIS38,00 puncte38 puncteRESPINS
3.30350/ 15.12.2023ADMIS38,33 puncte38,33 puncteRESPINS
 • Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu, conform art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. XVI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 • Afişat astăzi 15.01.2024, ora 14 00  la sediul și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia .

Secretar Comisie,

Actualizat la:
15 ianuarie 2024

Sari la conținut