PROIECT DE HOTĂRÂRE 156/21.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 156 | din data de 21.11.2023

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Mogoșoaia (Serviciu la nivel de compartiment)

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului:

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local al comunei Mogoșoaia nr. 107/24.08.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, modificată și completată prin H.C.L. nr. 131/28.09.2023;

Dispoziţiile art. 4 alin. (7) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale cu modificările și completările ulterioare;

Avizul favorabil acordat de Comisia Locală de Ordine Publică constituită la nivelul Comunei Mogoșoaia cu privire la proiectul Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Serviciului Public Poliţia Locală Mogoşoaia, conform Procesului-Verbal nr. 28200/ 20.11.2023.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d) coroborat cu alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. g), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Mogoșoaia (Serviciu la nivel de compartiment).

Art. 2 Orice alte prevederi legale contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 noiembrie 2023

Sari la conținut