PROIECT DE HOTĂRÂRE 155/21.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 155 | din data de 21.11.2023

Privind avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, pentru unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Comunei Mogoșoaia nr. 5104/13.03.2023;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov nr. 28208/20.11.2023;

Prevederile art.121 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.4 alin. (2), art.5, alin (1) lit. e), e1), f) și g) coroborat cu alin. (2) lit. b) și c), art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82 din 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111 din 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112 din 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

În conformitate cu prevederile Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. a), alin. 14, art. 140 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art. 1 Avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, pentru unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, prevăzută în Anexa 1 la prezentul proiect de hotărâre, constituită din: Studiu de oportunitate și fundamentare, Strategia de contractare, Contractul de delegare (model), Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de delegare, Instrucțiuni pentru ofertanți (Fișa de date), Formulare.

Art. 2 Avizarea ”Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru  UAT-uri membre ADIGIDI”, prevăzut în Anexa 2 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3  Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru:

a)      Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică;

b)     Operarea oricăror modificări/completări în cuprinsul Documentaţiei de Atribuire, survenite în cursul procesului de avizare a acestora și până la data aprobării;

c)      Derularea următoarelor activități:

   Publicarea anunțului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de sortare;

    Publicarea Documentației de atribuire și efectuarea oricăror acte necesare derulării procedurii de atribuire a contractului de delegare, printre care, dar fără a se limita la:

–     elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de operatorii economici interesați;

–     efectuarea modificărilor necesare în Documentația de Atribuire a achiziției și a documentelor adiacente solicitate de ANAP/instanța de judecată/alte instituții ori autorități cu atribuții în acest sens, în cursul derulării procedurii;

–      evaluarea ofertelor;

–    solicitarea clarificărilor de la operatorii economici participanți;

–    întocmirea dosarului achiziției publice;

–   elaborarea rapoartelor și a oricăror documente în cadrul procedurii de achiziție necesar derulării și finalizării procedurii de achiziție;

–   semnarea contractului de delegare.

Art. 4 Se împuternicește viceprimarul Comunei Mogoșoaia, domnul Florin Răducu Covaci, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor documentația menționată la Art. 1 și la Art. 2.

Art. 5 Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotărâre.

Art. 6  Prezentul proiect de hotărâre va fi comunicat de către Secretarul General al Comunei Mogoșoaia în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Ilfov, compartimentului de specialitate din cadrul  Comunei Mogoșoaia, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor  Ilfov și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 noiembrie 2023

Sari la conținut