PROIECT DE HOTĂRÂRE 141/24.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 141 | din data de 24.10.2023

Privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29 din Legea poliției locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a poliției locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art.129 alin.(2) lit. a) și lit.d),  art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea constituirii Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Mogoșoaia, organism cu rol consultativ.

Art. 2 Stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Mogoșoaia, după cum urmează:

Paul Mihai Nicu Precup, Primarul Comunei Mogoșoaia;

Roxana Cristina Bute, Secretar UAT Mogoșoaia;

Constantin Oancea – Șeful structurii teritoriale a Poliției Comunei   Mogoșoaia;

Crețeanu Ionuț Alexandru – Polițist Local;

Consilier local;

Consilier local;

Consilier local.

Art. 3 Comisia Locală de Ordine Publică a Comunei Mogoșoaia se organizează și va funcționa conform regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 De la data aprobării prezentului proiect de hotărâre își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 828/23.12.2020.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 octombrie 2023

Sari la conținut