PROIECT DE HOTĂRÂRE 139/28.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |139| din data de 28.09.2023

Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Mogoșoaia a unui teren situat în Comuna Mogoșoaia având categoria de folosință „drum” în suprafață de 243 m.p. identificat cu număr cadastral 62604 înscris în Cartea Funciară nr. 62604 a Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Atestarea apartenenței la domeniul public a unui teren situat în Comuna Mogoșoaia având categoria de folosință „drum” în suprafață de 243 m.p. identificat cu număr cadastral 62604 înscris în Cartea Funciară nr. 62604 a Comunei Mogoșoaia, conform planului de situație anexat prezentului proiect de hotărâre.

Art. 2 Valoarea estimată a terenului este de 34.326,18 lei.

Art. 3 Înscrierea terenului prevăzut la art. 1 în Cartea Funciară a Comunei Mogoșoaia.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 septembrie 2023

Sari la conținut