PROIECT DE HOTĂRÂRE 135/20.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |135| din data de 21.09.2023

Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 28500 mp identificat cu nr. cadastral 60214 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60214 a Comunei Mogoșoaia în conformitate cu „Plan de amplasament și delimitare cu propunerea de dezlipire

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, precum și ale Ordinului nr. 600/08.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Dezmembrarea terenului în suprafață de 28500 mp identificat cu nr. cadastral 60214 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia înscris în Cartea Funciară nr. 60214 a Comunei Mogoșoaia în conformitate cu „Plan de amplasament și delimitare cu propunerea de dezlipire”

Art. 2 Împuternicirea domnului Dobre Daniel în calitate de Administrator public al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării actul de dezmembrare  redactat de către notarul public. 

Art. 3 Ulterior semnării actului de dezmembrare, cele două loturi vor fi înscrise în cartea funciară în domeniul public al UAT Mogoșoaia.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 septembrie 2023

Sari la conținut