PROIECT DE HOTĂRÂRE 129/20.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |129| din data de 20.09.2023

Pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Hotărârea de Guvern nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Prevederile art. 475 alin. 3, 4 și 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Ordinul nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;

Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

Norma sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau non animală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine non animală nr. 111 din 16.12.2008 a ANSVSA;

Ordinul nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală;

Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației;

Legea nr. 61/1991 – sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind construcții din domeniul turismului;

Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viată al populației;

Normativul de proiectare, execuție și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule, indicativ NP-037/99 din 05.10.1999;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. d). , art. 139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Mogoșoaia, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 De la data aprobării prezentului proiect de hotărâre își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 72/2014, HCL nr. 86/2015 și HCL nr. 195/2018.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 septembrie 2023

Sari la conținut