PROIECT DE HOTĂRÂRE 124/12.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 124| din data de 12.12.2022

Privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 37/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliul Local UAT Comuna Mogoșoaia;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov nr. 165/09.12.2022, înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 30705/12.12.2022

Prevederile art.122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 13 art.4 alin. (2), art.5 lit. e), f) și g) coroborat cu alin (2) lit. b) și c), art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) și art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

În temeiul prevederilor art. 8, art. 10 alin. (5), art. 22, art. 29, art. 30, art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82 din 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111 din 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

În conformitate cu prevederile Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;

În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112 din 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .

SE PROPUNE:

Art. 1 Se aprobă modalitatea de organizare, funcționare și realizare, sub forma gestiunii delegate, a activității de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deşeuri nepericuloase, provenite de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Mogoșoaia;

Art. 2 Se avizează Documentația de atribuire, prin procedură de licitație deschisă, a contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, constituită din:

a)     Strategia de contractare privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

b)    Instrucțiuni pentru ofertanți (Fișa de date);

c)     Contractul de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

d)    Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI;

e)    Formulare;

f)     Regulamentul Serviciului de Salubrizare a localităților județului Ilfov, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

g)     Studiu de Oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI;

Art. 3 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru:

a)     Operarea oricăror modificări/completări în cuprinsul Documentaţiei de Atribuire, survenite în cursul procesului de avizare a acestora și până la data aprobării;

b)    Aprobarea Documentaţiei de Atribuire,  în cadrul Adunării generale a Asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ;

c)     Publicarea anunțului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru activitatea componentă a serviciului de salubrizare prevăzut la Art.1;

d)    Publicarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, precum și efectuarea oricăror acte necesare derulării procedurii de atribuire a contractului de delegare, printre care, dar fără a se limita la:

a.     elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de operatorii economici interesați;

b.     efectuarea modificărilor necesare în documentația de atribuire a achiziției și a documentelor adiacente solicitate de ANAP/instanța de judecată/alte instituții ori autorități cu atribuții în acest sens, în cursul derulării procedurii;

c.     evaluarea ofertelor;

d.     solicitarea clarificărilor de la operatorii economici participanți;

e.     întocmirea dosarului achiziției publice;

f.      elaborarea rapoartelor și a oricăror documente în cadrul procedurii de achiziție necesare derulării și finalizării procedurii de achiziție;

e)    semnarea contractului de delegare.

Art. 4 Se împuternicește Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, să voteze și să aprobe documentele anexă din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Art. 5 Până la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI, UAT Comuna Mogoșosia mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionare Integrată a Deșeurilor Ilfov să asigure continuitatea serviciului de salubrizare în conformitate cu prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
12 decembrie 2022

Sari la conținut