PROIECT DE HOTĂRÂRE 121/24.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE |121| din data de 24.11.2022

Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici revizuiti pentru  “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Ilfov, în perioada 2014-2020”

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborarea a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, modificată și completată;

Ghidul solicitantului POIM, AP 3, OS 3.2- Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată POIM 2014-2020;

Actul aditional nr. 2 la Contractul de finantare nr 232/27.11.2018 aferent “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Ilfov, în perioada 2014-2020”

Hotărârea de Guvern nr. 379/2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020;

Adresa SC APA CANAL ILFOV S.A. nr. 51759/22.11.2022, înregistrată la Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia cu nr. 29535/23.11.2022;

Hotararea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 247 din data de 31.07.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici pentru  “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Ilfov, în perioada 2014-2020”,precum si a cheltuielilor aferente acestuia;

Pprevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) şi art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiti pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Ilfov, în perioada 2014-2020”conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut