PROIECT DE HOTĂRÂRE 118/28.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |118| din data de 28.08.2023

Privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4649/11.02.2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local nr. 718/2020 pentru aprobarea celor doua acorduri de parteneriat necesare semnarii contractelor de finantare aferente proiectelor ce vizeaza achizitia de autobuze electrice depuse de orasul chitila in cadrul por 2014-2020;

HCL nr. 718/13.02.2023 privind aprobarea celor două acorduri de parteneriat necesare semnării contractelor de finanțare aferente proiectelor ce vizează achiziția de autobuze electrice depuse de Orașul Chitila în cadrul POR 2014-2020;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4649/11.02.2020, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 august 2023

Sari la conținut