PROIECT DE HOTĂRÂRE 111/17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |111| din data de 17.08.2023

Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În baza adresei Instituției Prefectului Județului Ilfov nr. 3730/TA/21.04.2023, prin care se comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2023 stabilit la nivelul comunei Mogoșoaia;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare, coroborate cu:

Prevederile art. 9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Dispozițiile Legii nr. 372/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 148/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;

Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 139 alin (1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul administrativ cu modificările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 Începând cu data prezentului proiect de hotărâre, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 august 2023

Sari la conținut