PROIECT DE HOTĂRÂRE 104/16.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 104 | din data de 16.05.2024

Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “EDIFICARE ANSAMBLU LOCUINȚE”, comuna Mogoșoaia, Str. Agricultorilor nr. 8, Tarla 35, Parcela 1,  jud. Ilfov, număr cadastral 67482

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Cererea nr. 6798 din 14.03.2024 a subscrisei Mogo Real Invest S.R.L.,

Avizul de oportunitate nr. 7326/19/10C din 20.12.2022,

Aviz Arhitect-șef nr. 340/8/1F din 14.03.2024,

Prevederile art. 25, art. 27 ind. 1, art. 47, art. 47 ind. 1 alin. (2), art. 54 alin. (2) Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “EDIFICARE ANSAMBLU LOCUINȚE”, comuna Mogoșoaia, Str. Agricultorilor nr. 8, Tarla 35, Parcela 1,  jud. Ilfov, număr cadastral 67482, beneficiar fiind Mogo Real Invest S.R.L., conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Primar  
Paul-Mihai-Nicu PRECUP
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
16 mai 2024

Sari la conținut