Proces verbal ședința nr. 4780 din 20.02.2024

PROCES-VERBAL

Nr. 4780 din 20.02.2024

încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 20.02.2024, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință  supune la vot,  suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință  supune la vot, ordinea de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

 1. Proiect de hotărâre nr. 33/07.02.2024 privind aprobare privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalații de tratare mecanobilogică sau, după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică, pentru unități administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor ilfov, fără punerea la dispoziție a intrastructurii și privind acordarea mandatelor, acesta fiind aprobat cu 11 voturi pentru și 4 abțineri (Pavel Aurel, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru-Dumitru Iacoban).

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Propunerea împuternicirii domnului Viceprimar, Florin-Răducu Covaci a fost aprobată cu 12 voturi pentru și 3 abțineri( Felicia Ienculescu-Popovici, Alexandru-Dumitru Iacoban și Cojocaru Iustin).

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici întreabă despre ce deșeuri este vorba.

Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că este menționat ce fel de deșeuri, mai exact deșeuri reziduale, instalație de tratare.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici afirmă că noi nu avem instalații de tratare, adică instalații de tratare a apei uzate de obicei, dar aici sunt pentru  cei care au din astea mai mari..

Doamna Roxana-Cristina Chihai menționează că trebuie să fie una din atribuții pentru cei de la  groapa de gunoi.

Domnul Florin-Răducu Covaci menționează că cei de la Ilfov vor să construiască, iar noi trebuie să le delegăm servicii în viitor.

 • Proiect de hotărâre nr.34/07.02.2024 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul De Dezinsecție Și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ-teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării proiectului “Ilfov fără țânțari” acesta fiind aprobat cu unanimitate.

 Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

 • Proiect de hotărâre nr.35/08.02.2024 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Propunerea desemnării domnului  Florin-Răducu Covaci și a doamnei Roxana-Cristina Chihai a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

 • Proiect de hotărâre nr. 36/12.02.2024 pentru modificarea HCL nr. 62/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – Rețele – Etapa 1 rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă”, acesta fiind aprobat cu 10 voturi pentru , 1 împotrivă (Pavel Aurel) și 4 abțineri (Felicia Ienculescu-Popovici, Alexandru-Dumitru Iacoban, Cojocaru Iustin și Alin Călin Vârtic).

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

 • Proiect de hotărâre nr. 37/12.02.2024  pentru modificarea HCL nr. 110/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – DRUM”, acesta fiind aprobat cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă(Pavel Aurel) și 4 abțineri (Felicia Ienculescu-Popovici, Alexandru-Dumitru Iacoban, Cojocaru Iustin și Alin Călin Vârtic).

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

 • Proiect de hotărâre nr. 38/12.02.2024  pentru modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz”, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

 • Proiect de hotărâre nr. 39/12.02.2024 pentru modificarea HCL nr. 65/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului și Stupinei”, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

 • Proiect de hotărâre nr. 40/12.02.2024 pentru modificarea HCL nr. 64/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, str. Soarelui, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă strada Soarelui este în domeniul public.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că da.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

 • Proiect de hotărâre nr. 41/12.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a Sc Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL, acesta fiind aprobat cu 9 voturi pentru și 4 abțineri(Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Felicia Ieculescu-Popovici, Alexandru-Dumitru Iacoban), dintr-un cvorum de 13 consilieri ( Mariana Mihalache și Diaconescu Victor solicitând conform art. 228 alin. (1) , alin (2), alin (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum), din 15 consilieri prezenți la ședință.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

             Doamna Felicia Ieculescu-Popovici susține că nu a văzut sume la rubrica venituri, mai exact sumele care ar trebui să provină din valorificarea deșeurilor reciclabile.

            Doamna Roxan-Cristina Chihai susține că datele au fost obținute de la Sc Colectare Deșeuri Mogoșoaia.

            Doamna Felicia Ieculescu-Popovici menționează că nu a regăsit defalcat.

            Domnul Alexandra-Dumitru Iacoban completează că nu era detaliat.

            Doamna Felicia Ieculescu-Popovici precizează că era interesant deoarece se stimula participarea populației la colectare.

            Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă că acolo este procentul de selectare, procentul s-a dat, presupun că este menționat.

            Doamna Felicia Ieculescu-Popovici precizează că cel mai important este că sunt valorificate, am semnat și un parteneriat.

            Domnul Florin-Răducu Covaci susține că materialele de plastic sunt mai greu de valorificat, toată lumea dorește carton și fier.

            Doamna Felicia Ieculescu-Popovici afirmă că sunt și producători ce importă din alte țări dacă sunt de calitate.

            Domnul Florin-Răducu Covaci menționează că sunt baloți pe care nu îi ridică nimeni, este o problemă la nivel național cu cei de la OIREP.

            Doamna Felicia Ieculescu-Popovici susține că a vizitat cu mulți elevi Green Group Buzău și au spus că trebuie să importe deșeuri din străinătate întrucât nu vin suficiente din România, iar cele din România sunt de proastă calitate.

Proiect de hotărâre nr.42/12.02.2024  privind organizarea evenimentului 1 Martie în Comuna Mogoșoaia, acesta fiind adoptat cu 12 voturi pentru și 3 abțineri ( Felicia Ienculescu-Popovici, Alexandru-Dumitru Iacoban, Cojocaru Iustin).

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

 Proiect de hotărâre nr. 43/12.02.2024 privind modificarea HCL nr. 117 din data 14.12.2021 pentru aprobarea studiului de oportunitate și a documenteleor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza Comunei Mogoșoaia, acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru și 4 abțineri ( Felicia Ienculescu-Popovici, Alexandru-Dumitru Iacoban, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel).

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

 Proiect de hotărâre nr.44/12.02.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 12.651 mp identificat cu nr. cadastral 60102 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în cartea funciară nr. 60102 UAT MOGOȘOAIA, acesta fiind adoptat cu 14 voturi pentru și 1 abținere (Pavel Aurel).

         Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Alin Călin Vârtic întreabă de ce se dezmembrează și unde se află.

Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că este în spatele blocurilor de la Aleka, s-a obținut o preaprobare a unui proiect, prin care ne dorim să construim blocuri tip ANL.

Domnul Alin Călin Vârtic întreabă dacă acolo unde este piscina.

Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că nu, în spatele blocurilor de la Aleka.

Doamna Felicia Ieculescu-Popovici întreabă de ce nu este păstrat în domeniul public, trebuie să fie neapărat în domeniul privat.

Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că trebuie dezmembrat în primul rând, așa au cerut.

Doamna Felicia Ieculescu-Popovici întreabă dacă se trece înapoi în domeniul public după finalizare.

Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că da, așa ne-au cerut, noi urmăm pașii care ne-au fost ceruți de ei.

Doamna Felicia Ieculescu-Popovici precizează  că rămâne un teren trecut în domeniul privat al comunei și dezmembrat dacă nu iese proiectul din diverse motive.

Domnul Florin-Răducu Covaci menționează că se va trece înapoi dacă se întâmplă ceva. Noi  trebuie să punem la dispoziție o suprafață de 5000 mp², mai sunt blocuri acolo prin urmare nu afectăm. Trebuie să facem ceva pentru tinerii din localitate.

Proiect de hotărâre nr. 45/12.02.2024  privind aprobarea documentației de urbanism plan urbanistic zonal – “Construire centru regional pentru păstrarea fondului arhivistic Agenția Națională De Cadastru Și Publicitate Imobiliară”, Str. Aeroportului nr. 51, Comuna Mogoșoaia, Jud. Ilfov, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

 Domnul Florin-Răducu Covaci menționează că este vorba de ANCPI fiind nevoiți să-și construiască arhivele.

Proiect de hotărâre nr. 46/14.02.2024  privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024, acesta fiind aprobat cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Pavel Aurel), 3 abțineri ( Felicia Ienculescu-Popovici, Alexandru-Dumitru Iacoban și Cojocaru Iustin).

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Alexandru-Dumitru Iacoban observă că au fost introduse câteva modificări mai exact au fost introduse pe lista de investiții  străzile noi pe care le-am actualizat, dar am văzut că bugetul pentru Drumul Morii  a crescut undeva la 2,4 milioane lei în plus. Întreabă de la ce vine majoararea aceasta.

Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că de la modificările care apar în H.G.907.

Domnul Costel Băiaș susține că nu este trecută în buget.

Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă că rectificarea se face pentru noul credit care afectează bugetul.

Domnul Alexandru-Iacoban întreabă dacă noul credit s-a luat pentru asfaltare.

Domnul Florin-Răducu Covaci susține că noul credit a fost aprobat prin hotărârea de consiliu local, am reușit să luăm avizul de la CAIL (Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale) și bineînțeles l-am obținut.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici întreabă de ce nu s-a făcut de când am votat bugetul.

Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă că nu era, trebuia să obținem avizu de la CAIL.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici afirmă că la 2 săptămâni să se voteze rectificarea de obicei votam după vreo jumătate de an.

Domnul Florin-Răducu Covaci întreabă ce ar fi trebuit să facem din moment ce s-a obținut creditul.

 • Proiecte suplimentare:

Proiect de hotărâre nr. 47 din 15.02.2024  Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum și pentru alte situații deosebite, acesta fiind aprobat cu unanimitate.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Florin-Răducu Covaci  susține că s-a modificat legea și trebuia modificat regulamentul.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici afirmă că la art. 28 și art. 29 i-a atras atenția faptul că era menționat returnarea sumei în cazul în care nu este folosită pentru ceea ce s-a dat. Întreabă dacă adună toate bonurile cineva care a rămas fără casă în urma unui incendiu și folosește acești bani  pentru subzistență.

Domnul Florin-Răducu Covaci presupune că acela este un alt tip de ajutor.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici afirmă că nu, sunt la toate.

Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă că trebuie să justifice  ce face cu bani, asa prevede legea.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici susține că nu este un lucru rău, dar în  anumite situații este greu, dacă folosești pentru subzistență..

Domnul Florin-Răducu Covaci menționează că până la o anumită sumă este declarație pe propria răspundere sau vin cu facturi, cu bonuri , nu ne dorim să ajungem într-o situație ca aceasta, trebuie să și justifice.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici menționează că trebuie avertizați.

Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă că bineînțeles.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici menționează că este ceva nou, că nu au mai avut așa ceva.

Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă că atunci când este vorba de accidente, incendii, trebuie să aibă justificare, în prima fază au procesul verbal de la pompieri, după este o justificare cu facturi pe materiale.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici menționează că a obervat și că este un termen limită, ceea ce este bine, să nu se mai întârzie ajutorul.

 • Proiect de hotărâre nr. 48 din 15.02.2024 Privind transmiterea în folosință gratuită către Colectare Deseuri  Mogoșoaia SRL a imobilului teren intravilan în suprafață de 7632 mp identificat cu numărul cadastral 67613, acesta fiind aprobat cu un număr de 11 voturi pentru, 4 abțineri (Felicia Ienculescu Popovici, Alexandru-Dumitru Iacoban, Cojocaru Iustin și Pavel Aurel).

      Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Alexandru-Dumitru Iacoban precizează că proiectul este vag, nu este menționat nicăieri, nici în contract, pentru ce, doar dăm în folosință gratuită.

Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă că pentru o mai bună desfășurare a activității Sc Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL noi îi sprijinim cu acest teren care se află lângă stația de colectare.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici menționează că acolo a fost o data o groapă de gunoi ilegală, să sperăm că nu este cazul.

Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă că acolo nu este groapă de gunoi.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici menționează că așa ajunsese.

Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă că nu ne dorim să ajungă groapă de gunoi.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici susține că totul este foarte vag, trebuia să motivați mai bine.

Domnul Florin-Răducu Covaci afirmă că terenul este pentru o mai bună desfășurare a activității.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      SECRETAR GENERAL,

Actualizat la:
19 martie 2024

Sari la conținut