Proces verbal ședința nr. 31814 din 22.12.2022

PROCES-VERBAL

Nr. 31814 din 22.12.2022

Ședința se desfășoară la ora 16.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Dinu Gheorghe), voturi împotrivă 1 ( Pavel Aurel).

Domnul Iacoban Alexandru motivează abținerea prin faptul că proiectul nu a trecut prin comisia de specialitate.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea suplimentătii ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 131 din 22.12.2022  privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 20 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2022, aceasta a fost adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 6 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel, Dinu Gheorghe).

Domnul Iacoban Alexandru motivează abținerea prin faptul că proiectul nu a trecut prin comisia de specialitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 125 din 16.12.2022 Privind aprobarea procedurii de autorizare, execuție și recepție a lucrărilor de instalare rețele utilități în zona drumurilor publice aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, aceasta a fost adoptat cu un număr de 13 voturi pentru, abțineri 2 (Pavel Aurel, Dinu Gheorghe).

2. Proiect de hotărâre nr. 126 din 16.12.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile octombrie și noiembrie 2022, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre nr. 127 din 16.12.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022, aceasta a fost adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, împotrivă 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel), abțineri 1 (Dinu Gheorghe).

Amendamentul nr. 1 inițiat de viceprimar, cu nr. de înregistrare 31812 din data de 22.12.2022,  aceasta a fost adoptat cu un număr de 8 voturi pentru, împotrivă 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel), abțineri 2 (Dinu Gheorghe, Vlad Constantin).

Domnul Vârtic Alin cere informații despre motivul rectificării bugetului.

Domnul Băiaș Costel și doamna Chihai Roxana Cristina explică faptul că anumite sume alocate unor capitole bugetare care nu au fost cheltuite, de exemplu pentru Clubul Sportiv Progresul Mogoșoaia, pentru transport, se transmit către alte capitole bugetare.

Domnul Vârtic Alin solicită informații cu privire la rectificarea bugetară, nr. 13, cap. 67.02 ,,căsuțe,, în valoare de 300,000 lei. Susține că acestea nu erau în buget cand au votat în 2022.

4. Proiect de hotărâre nr. 128 din 16.12.2022 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 aceasta a fost adoptat cu un număr de 8 voturi pentru, abțineri 7(Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel, Dinu Gheorghe, Vlad Constantin).

Domnul Cojocaru Iustin susține că taxele percepute pentru comercianții din Parcul Mogoșoaia sunt foarte mici și că în raportul emis de Curtea de Conturi este menționat faptul că prin aceste taxe se eludează bugetul Comunei Mogoșoaia.

Domnul Covaci Florin explică faptul că în acel raport sunt niște sarcini ce trebuie îndeplinite, iar acel raport se referă la toate taxele domeniului public. Aceste sarcini vor fi aduse la îndeplinire până la termenul stabilit.

5. Proiect de hotărâre nr. 129 din 16.12.2022 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi, acesta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, abțineri 1 (Dinu Gheorghe), propunerea doamnei Roxana Cristina Chihai a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Dinu Gheorghe).

6. Proiect de hotărâre nr. 130 din 16.12.2022 Privind premierea sportivului Gîndac Alexandru Florian și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Box, Campionatul Național Tineret 2022, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,
Secretar General,

Actualizat la:
27 ianuarie 2023

Sari la conținut