Proces verbal ședința nr. 30333 din 24.11.2020

PROCES-VERBAL

Nr. 30333 din 24.11.2020

încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 24.11.2020, ședință convocată de îndată de către primar

Ședința se desfășoară la ora 19.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, iar domnul Pavel Aurel prin intemediul apelului telefonic pe modul difuzor, deoarece acesta se află internat în spital.

Domnul Diaconescu Victor este invitat și depune jurământul, acesta fiind validat prin încheierea nr. 14451 din 11.11.2020 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosar nr. 29903/94.2020, înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29696/16.11.2020.

Secretarul general pune în vedere domnului Pavel Aurel că nu își poate exercita dreptul de vot pentru Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Mogoșoaia, deoarece nu poate fi asigurat votul secret conform prevederilor art. 139 alin. (7), art. 152 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Secretarul general solicită consilierilor locali să facă propuneri în vederea alegerii președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021.

Doamna consilier Mariana Mihalache propune pentru funcția de președinte de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021 pe domnul consilier Florin Răducu Covaci.

Se supune la vot propunerea doamnei consilier Mariana Mihalache, fiind înregistrate 12 voturi pentru, un vot împotrivă și 2 abțineri.

Cu 12 voturi pentru, domnul Florin Răducu Covaci este ales președinte de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu 11 voturi pentru și 4 împotrivă.

Se da citire punctului suplimentar adăugat pe ordinea de zi, și anume: Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri în cadrul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Urmare exercitării votului, proiectul a fost aprobat cu un număr de 9 voturi pentru și 6 împotrivă.

Se dă citire amendamentului depus de domnul consilier Iacoban Alexandru Dumitru prin care se solicită respectarea prevederilor art. 124 alin. (3) privind constituirea comisiilor, cu propunerea ca membrii Alianței USR PLUS să fie repartizați astfel: În prima comisie, 2 consilieri Usr Plus, iar în celelalte 3 comisii câte un consilier Usr Plus. Urmare exercitării votului, amendamentul obține 5 voturi pentru și 10 împotrivă.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate de voturi. Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

  1. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pe principalele domenii de activitate-mandat 2020-2024.

Se dă citire amendamentului depus de Grupul de consilieri locali ai Alianței USR PLUS prin care se solicită echilibrarea volumul de încărcare a comisiilor, cu următoarea propunere: Comisia nr. 1 pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, agricultură, Comisia nr. 2 pentru activități economico-financiare și fonduri europene, Comisia nr. 3 juridică și disciplină, Comisia nr. 4 pentru activități culturale, învățământ, protecție social și sănătate. Se supune la vot amendamentul și se obțin 5 voturi pentru și 10 împotrivă.

Primarul Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de inițiator al proiectului privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pe principalele domenii de activitate-mandat 2020-2024, prezintă algoritmul împărțirii membrilor fiecărui grup de consilieri pe comisii cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.

Se prezintă solicitarea înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 30331/24.11.2020 din partea Partidului Național Liberal cu propunerea membrilor în cadrul celor 4 comisii de specialitate.

S-a procedat la numirea de către USR PLUS, PMP și PSD a membrilor ce vor face parte din fiecare comisie, în vederea finalizării completării acestora.

Supunându-se la vot Proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pe principalele domenii de activitate-mandat 2020-2024 a fost aprobat cu un număr de 10 voturi pentru și 5 împotrivă.

  • Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

Domnul consilier Nicolae Predeșel propune pentru funcția de viceprimar pe doamna Roxana Cristina Chihai.

Domnul Iacoban Alexandru Dumitru propune pentru funcția de viceprimar pe domnul Alin Călin Vârtic.

Votarea se va face pe buletine de vot individuale pentru cei doi candidați propuși la funcția de viceprimar, acestea fiind introduse în urna de vot.

Urmare numărării voturilor și stabilirii rezultatelor alegerilor, se constată că a fost ales Viceprimar al Comunei Mogoșoaia doamna Roxana Cristina Chihai cu un număr de 9 voturi pentru, fiind urmată de domnul Alin Călin Vârtic cu 5 voturi pentru.

  • Privind stabilirea indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali aleși la ședințele Consiliului Local Mogoșoaia, respectiv ale comisiilor de specialitate în mandatul 2020-2024

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Având în vedere că nu mai sunt alte proiecte de hotărâre de discutat în cadrul ședinței, Primarul Comunei Mogoșoaia dă citire interpelării depuse în cadrul ședinței de consiliu de Grupul de Consilieri ai Alianței USR PLUS, urmând ca răspunsul să fie acordat în termenul legal prevăzut de Codul administrativ.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                                       Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 mai 2021

Sari la conținut