Proces verbal ședința nr.14662 din data de 17.06.2021

PROCES-VERBAL

Nr.14662 din 17.06.2021

Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, iar domnul consilier Costel Băiaș prin intermediul mijloacelor electronice.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre, fiind împotrivă Pavel Aurel și Costel Băiaș.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol între Comuna Mogoșoaia și Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A cu scopul reparării și modernizării peron PO Parc Mogoșoaia și acesta este adoptat cu 13 voturi pentru și 2 împotrivă (Pavel Aurel și Costel Băiaș).

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se adoptă cu unanimitate de voturi.

 Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate, pentru următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă ”ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator), adoptat cu 8 voturi pentru și 7 împotrivă ( Costel Băiaș, Aurel Pavel, Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru, Dinu Gheorghe). Acest proiect a fost dezbătut între domnii Aurel Pavel, Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru și inițiatorul acestuia. Strategia de tarifare a fost aprobată de Autoritatea de management, însă domnii consilieri au fost nemulțumiți de creșterea tarifului.
  2. Privind confirmarea doamnei Corina Listoschi ca auditor financiar a S.C. ECOTRANS STCM S.R.L adoptat cu unanimitate de voturi.
  3. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a ECOTRANS STCM SRL adoptat cu 8 voturi pentru, voturi împotrivă 3 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel, Dinu Gheorghe) abţineri 4 (Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru). A fost supus la vot Amendamentul nr. 14646/16.06.2021 ce a fost adoptat cu 8 voturi pentru, voturi împotrivă 3 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel, Dinu Gheorghe) abţineri 4 (Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru). De asemenea, au fost aduse la cunoștință domnului Alexandru Iacoban numărul călătorilor și al validărilor, precum și suma cheltuită de UAT Mogoșoaia în acest an către Ecotrans.
  4. Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L adoptată cu 8 voturi pentru, voturi împotrivă 3 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel, Dinu Gheorghe) abţineri 4 (Alin Vârtic, Alexandru Iacoban, Felicia Ienculescu-Popovici, Iustin Cojocaru).
  5. Privind premierea sportivilor Gîndac Alexandru-Florian și Marin Florin și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru peroformanța sportivă deosebită obținută la Cupa României de box-cadeți și Cupa României de box-juniori adoptat cu unanimitate de voturi.
  6. Privind punerea la dispoziția proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane” a terenului pentru instalarea unei sirene electronice SAV 003 adoptat cu 14 voturi pentru și o abținere (Dinu Gheorghe)
  7. Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020, precum și aprobarea raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2020 aprobat cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 ( Dinu Gheorghe) abţineri 1 (Pavel Aurel).

Președintele de ședință a dat citire răspunsurilor la cele patru interpelări depuse de Grupul USR Plus în cadrul ședinței anterioare, un exemplar fiind înmânat acestora.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                            Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 iulie 2021

Sari la conținut