Proces verbal ședința nr. 12431 din 23.05.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 12431 din 23.05.2023

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

1. Proiect de hotărâre nr. 81 din 18.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov”, acesta a fost adoptat cu 14 voturi pentru, abțineri 1 (Aurel Pavel).

Domana Felicia Ienculescu Popovici solicită o discuție cu privire la lucrări, precizează că s-au mărit sumele.

2. Proiect de hotărâre nr. 82 din 19.05.2023 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al ECOTRANS STCM SRL, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Iacoban Alexandru întreabă dacă se vor deschide noi trasee.

Domnul Florin Covaci răspunde că pot chema reprezentanți în consiliu pentru explicații.

3. Proiect de hotărâre nr. 83 din 19.05.2023 Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al ECOTRANS STCM S.R.L, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre nr. 84 din 19.05.2023 Privind organizarea evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnaziala nr. 1 Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Alin Vârtic întreabă de ce sunt menționați 740 de copii în proiect, în cadrul școlii sunt până în 500 de copii.

Domnul Florin Covaci răspunde că este vorba despre alt proiect, referitor la 1 iunie, acest proiect se referă la premierea școlarilor.

5. Proiect de hotărâre nr. 85 din 19.05.2023 Privind încetarea contractului de mandat al Domnului Staicu Mihail George și revocarea acestuia din funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL, desemnarea unui nou administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL și aprobarea contractului de mandat care se va încheia de societatea ECOTRANS STCM SRL cu noul administrator – Președinte al Consiliului de Administrație, acesta a fost adoptat cu 14 voturi pentru, abțineri 1 (Aurel Pavel).

6. Proiect de hotărâre nr. 86 din 19.05.2023 Privind premierea sportivului Gîndac Alexandru Florian și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Box, Cupa României Tineret 2023, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre nr. 87 din 22.05.2023 Privind numirea auditorului financiar independent al societății ECOTRANS STCM S.R.L, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1.Proiect de hotărâre nr. 62 din 16.05.2023 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre nr. 63 din 16.05.2023 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre nr. 64 din 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – Retele”, acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Călin Vârtic), împotrivă 1 (Aurel Pavel).

Domnul Alin Vârtic întreabă ce sens are să se facă patru benzi pe sens din moment ce acest drum va duce către un cartier de blocuri, pot fi două benzi.

Domnul Dinu Gheorghe precizează că mai sunt terenuri intravilane.

Domnul Florin Covaci răspunde că pe viitor va trebui modificat din nou.

Domnul Alin Vârtic precizează că a înțeles că cei de la apa au tras canalizarea prin altă parte, au tras conductă prin câmp.

Domnul Aurel Pavel susține că există o rețea de apă-canalizare trasă prin camp, de la gara Mogoșoaia care vine în stația de sortare, acesta întrabă dacă știe cineva cine a executat acea rețea, pe ce bani și daca este autorizație.

Domnul Alin Bobe răspunde că prin fondurile POIM, Apă Canal Ilfov.

Domnul Aurel Pavel întreabă dacă pe teren extravilan.

Domnul Alin Bobe răspunde că se referă la strada Fermei.

4. Proiect de hotărâre nr. 65 din 16.05.2023 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, propunerea doamnei Roxana Cristina Chihai a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre nr. 66 din 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Soarelui”, acesta a fost adoptat cu 14 voturi pentru, abțineri 1 (Aurel Pavel).

Domnul Alin Vârtic întrebă dacă se vor asfalta aceste străzi într-un viitor apropiat, este a patra oară când aprobă acești indicatori.

Domnul Florin Covaci răspunde că trebuie să fim pregătiți dacă se găsește finanțare.

6. Proiect de hotărâre nr. 67 din 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului și Stupinei”, acesta a fost adoptat cu 14 voturi pentru, abțineri 1 (Aurel Pavel).

7. Proiect de hotărâre nr. 68 din 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de invesții “Amenajare teren de sport strada Islaz Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre nr. 69 din 16.05.2023 Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozitia 29 în anexa nr. 1 a HCL nr. 11/26.01.2023 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite,  acesta a fost adoptat cu 11 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Călin Vârtic).

9. Proiect de hotărâre nr. 70 din 16.05.2023 Privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov, acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru, împotrivă 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Călin Vârtic), abțineri 1 (Aurel Pavel).

Domnii Cojocaru Iustin și Pavel Aurel precizează că domnul primar nu vine la ședințe, dacă nu va merge nici acolo.

Domnul Florin Covaci răspunde că nu este obligatoriu să vină la ședințele de consiliu primarul.

Domnul Cojocaru Iustin întreabă cum îl desemnăm să meargă la o situație important dacă nu vine la ședințele de consiliu.

Domnul Florin Covaci răspunde că dacă se duce, de ce sa nu se desmneze, acesta cunoaște și situația.

9. Proiect de hotărâre nr. 71 din 16.05.2023 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2022, acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru, abțineri 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Călin Vârtic, Aurel Pavel).

10. Proiect de hotărâre nr. 72 din 16.05.2023 Privind împuternicirea Administratorului Public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre să semneze Decizia Asociatului Unic al COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale, acesta a fost adoptat cu 14 voturi pentru, abțineri 1 (Aurel Pavel).

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că dorește să aibă o discuție, prin care să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu bugetul de 2 milioane de euro, dintre care jumătate este pentru salarizare și nu se vede niciun venit, de exemplu venituri din vânzarea deșeurilor chiar și minimale. Precizează că au venit oameni în audiență, firme care au spus că se pot încheia contracte de colectare selective doar persoanele fizice.

Domnul Florin Covaci precizează că cei din zona industriala au fost rugați să încheie contracte, situația se va reglementa și vor fi din ce în ce mai mari venituri pe partea aceasta.

11. Proiect de hotărâre nr. 73 din 16.05.2023 Pentru aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VLASIA ILFOV NORD-EST, acesta a fost adoptat cu 14 voturi pentru, abțineri 1 (Aurel Pavel).

Un reprezentant al Consiliului Județean Ilfov va prezenta acest proiect în cadrul ședinței.

Prin acest proiect la momentul de față în Județul Ilfov sunt funcționale două GAL-uri, două grupuri de acțiune. Grupurile de acțiune locală funcționează după legea asociațiilor și fundațiilor, au membri fondatori. Regula de bază este că la parteneriatul acesta este un parteneriat public-privat, aderă atât UAT-uri cât și partenerii privati. Parteneriatul acest se constituie pentru depunerea unei Strategii de Dezvoltare Locală la Ministerul Agriculturii, Strategie de Dezvoltare Locală care va fi ulterior evaluată și care va fi finanțată. Grupurul de acțiune locală funcționează pe două etape de management, el lansează acte de finanțare atât pentru parteneri publici cât și pentru parteneri privați, evaluează cererile de finanțare care se depun, încheie contracte, monitorizează contractele respective. În cadrul vechiului exercițiu 2017-2021, Grupul de Acțiune Locală Vlăsia a avut o Strategie de Dezvoltare Locală aprobată și finanțată de către minister în valoare de 1.380.000 de euro pentru proiecte care au cuprins de la investiții în infrastructură socială, investițiile în infrastructură urbanistică. Pe noua lucrare financiară Strategia de Dezvoltare va fi o strategie multifond, însemnând că banii vor veni atât de la Ministerul Agriculturii care va finanța Strategia de Dezvoltare cât și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care ne va finanța un program de incluziune socială.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă Ministerul Agriculturii se ocupă de finanțarea programelor urbanistice.

Reprezentantul Consiliului Județean răspunde că da, Ministerul Agriculturii finanțează prin diferite axe de finanțare investiții, ceea ce înseamnă infrastructură rurală.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă are vreo legătură cu Sectorul Zero.

Reprezentantul Consiliului Județean răspunde că nu, aceasta este o Strategia de Dezvoltare a GAL-ului. GAL-ul se presupune că este un teritoriu omogen constituit din cele 11 comune și se va face o Strategie de Dezvoltare Locală care va cuprinde părți din fiecare Strategie de Dezvoltare Locală integrată în această Strategie de Dezvoltare Locală GAL.

Domnul Vârtic Alin întreabă dacă această strategie va fi supusă dezbaterii publice.

Reprezentantul Consiliului Județean răspunde că elaborarea Strategie de Dezvoltare Locală a GAL-ului va fi supusă dezbaterii publice, totodată în fiecare localitate membră component a GAL-ului respective se vor organiza întâlniri pentru conștientizare și pentru a extrage cele mai bune idei proiecte care pot fi implementate în localitățile respective.

Domnul Cojocaru Iustin întreabă dacă nu ar trebui să fie întrebați cei care locuiesc în Mogoșoaia dacă sunt interesați, dacă vor, dacă nu vor.

Domnul Pavel Aurel susține că este o forțare a termenului, când spui local spui o entitate, când spui și alte entități e mai mult decât local.

Domana Felicia Ienculescu Popovici precizează că aceste grupuri așa sunt gândite, acestea așa sunt peste tot.

Reprezentantul Consiliului Județean răspunde că Grupul de Acțiune Locală sunt contituite în baza acordului liber exprimat de fiecare UAT care aderă la GAL-ul respectiv, un Grup de Acțiune Locală este constituit conform Uniunii Europene și presupune ca teritoriul respectiv să fie omogen, neîntrerupt. Fiecare UAT se poate asocia și se constituie grupul acesta de acțiune locală, care își obține autorizație de funcționare de la Ministerul Agriculturii, după ce se contituie GAL-ul acesta se merge la Ministerul Agriculturii și se ia autorizație de funcționare, după care grupul de acțiune, în funcție de nevoile care au fost identificate în Strategia de Dezvoltare Locală finanțează atât cât poate atât pe parte de publici cât și pe parte de privat diferite măsuri.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă dacă mai suntem într-un GAL.

Reprezentantul Consiliului Județean răspunde că GAL-ul respectiv a pierdut autorizația de funcționare în 2019.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că este bine să se promoveze către toate entitățile care ar putea să aplice, să știe toată lumea că există o sesiune de finanțare și că se poate finanța 50.000 euro, 100.000 euro pentru proiect. Sunt foarte multe firme, chiar și asociații care ar putea aplica, important e să se facă o publicitate corectă, iar strategia aceasta este un subiect foarte delicat și trebuie să se facă cu totul altfel decât atunci când s-a discutat despre Sectorul Zero, chiar să știe toată lumea pentru că foarte mulți oameni din Mogoșoaia se gândeau la Arbo, nu știau care este diferența între proiectul Arbo și proiectul Sectorul Zero. Este important să se informeze și să se decidă împreună ce priorități, corect nu de formă și în cerc restrâns.

Reprezentantul Consiliului Județean se adresează doamnei Felicia Ienculescu Popovici, acesta susține că dacă vor fi de acord cu proiectul acesta, UAT Mogoșoaia trebuie să desemneze un reprezentat în GAL, pentru că aceasta are un ONG/asociație poate să adere la GAL, pe site-ul GAL Vlăsia este modelul de documentație care se depunde, să adere și va fi în consiliul director ca să mai aibă Mogoșoaia un reprezentant, să fie toată lumea informată tot timpul.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici răspunde că se va gândi la propunere.

Domnul Pavel Aurel se adresează reprezentantului Consiliului Județean, dacă acesta va dispune cine face parte din consiliu director.

Reprezentantul Consiliului Județean răspunde că fiecare UAT dispune de un membru, în consiliul director vor fi membri UAT-urilor, membri ONG-urilor din fiecare categorie socială care va adera.

12. Proiect de hotărâre nr. 74 din 16.05.2023 Privind aprobarea participării în cadrul acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de audit public intern, acord în care Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România are rol de organizator, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre nr. 75 din 16.05.2023 Privind transmiterea sectorului de drum național DNCB km 67+500-km 69+050 din domeniul public al Statului, și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că dacă tot rămâne la noi (în domeniul public al Comunei Mogoșoaia), să se facă și trotuar.

14. Proiect de hotărâre nr. 76 din 16.05.2023 Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județ Ilfov-Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de Obstretică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A. cu Comuna Mogoșoaia în vederea realizării proiectului de interes public ”Ilfovul prin ochii tai”, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre nr. 77 din 16.05.2023 Privind acordarea unor pachete cadou copiilor din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Vârtic Alin menționează că nu sunt 740 de copii la grădiniță, școală și fundație.

Domnul Florin Covaci precizează că este vorba despre copiii din comuna Mogoșoaia, de la grădiniță, școală și fundație, clubul sportiv, poate mai sunt și alți copii.

Domnul Vârtic Alin solicită să se specific despre ce copii este vorba.

16. Proiect de hotărâre nr. 78 din 16.05.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023, acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru, abțineri 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Călin Vârtic, Aurel Pavel).

17. Proiect de hotărâre nr. 79 din 16.05.2023 Privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfașurate de unitatea administrativ teritorială Comuna Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

18. Proiect de hotărâre nr. 80 din 16.05.2023 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Roxana Manoil, reprezentant al Comunei Mogoșoaia, în cadrul programului” Construim Europa împreună cu autoritățile locale, propunerea doamnei Roxana Cristina Chihai a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Domnul Băiaș Costel prezintă o solicitare a unui cetățean privind transportul feroviar, dacă există posibilitatea și unui orar de noapte.

Domnul Florin Covaci răspune că au mai fost sesizări de genul acesta, se vor solicita informații privind procedura.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
21 iunie 2023

Sari la conținut