Proces verbal ședința nr. 10092 din 27.04.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 10092 din 27.04.2023

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, prin apel telefonic doamna Roxana Cristina Chihai și domnul Cojocaru Iustin.

Președintele de ședință supune la vot suplimetarea ordinii de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi.

1.  Proiect de hotărâre nr. 53 din 25.04.2023 Privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre nr. 54 din 26.04.2023 Privind încheierea unui protocol de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Societatea Națională de Cruce Roșie din România, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre nr. 55 din 26.04.2023 Privind dispozițiile Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 2043/111/2022, acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

4. Proiect de hotărâre nr. 56 din 27.04.2023 Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la 85, 187, 360, 361, 470, 472, 713 in anexa nr. 1 a HCL nr. 11/26.01.2023 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijit, acesta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 4 abțineri (Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic, Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru).

5. Proiect de hotărâre nr. 57 din 27.04.2023 Pentru completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 12/26.01.2023 privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza comunei Mogosoaia, județ Ilfov, acesta fiind adoptat cu un număr de 12 voturi pentru, 3 abțineri (Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic, Felicia Ienculescu Popovici).

6.  Proiect de hotărâre nr. 58 din 27.04.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023, acesta fiind adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic, Aurel Pavel).

7.  Proiect de hotărâre nr. 59 din 27.04.2023 Privind dispozițiile Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 2043/111/2022, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Aurel Pavel întreabă dacă sentința este definitivă, dacă se face recurs și care sunt costurile avocaților pentru acest proces și că nu consideră că trebuie să voteze o hotărâre prin care a luat la cunoștiință o sentință judecătorească și că au mai fost și alte sentințe care nu s-au adus la cunoștiință consiliului local.

La data supunerii la vot a prezentului proces verbal, domnul Pavel Aurel solicită să se consemneze următoarea mențiune: „A votat acest proiect pentru luarea la cunoștiință de Sentința Civilă nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 2043/111/2022.”

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1.  Proiect de hotărâre nr. 42 din 19.04.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2023, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre nr. 43 din 19.04.2023 Privind darea în folosință a unui bun mobil către SC Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre nr. 44 din 19.04.2023 Privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în vederea implementării proiectului „Mogoșoaia – hub educațional verde”, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre nr. 45 din 19.04.2023 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2023, propunerea domnului Florin Răducu Covaci a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre nr. 46 din 19.04.2023 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 1400 mp identificat cu nr. cadastral 67887 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 67887 Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Gheorghe Dinu întreabă unde se află acest teren.

Domnul Florin Covaci răspunde că pe str. Viilor.

Domnul Alexandru Iacoban întreabă ce se întâmplă cu cealaltă suprfață.

Domnul Florin Covaci răspunde că este folosită pentru capelă.

6.  Proiect de hotărâre nr. 47 din 19.04.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

7.  Proiect de hotărâre nr. 48 din 19.04.2023 Privind modificarea HCL nr. 137/31.10.2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activitatii de administrare a domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale Comuna Mogosoaia pentru activitatea de amenajare si intretinere spatii verzi, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

8.  Proiect de hotărâre nr. 49 din 19.04.2023 Privind punerea în aplicare a dispozițiilor Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor prin care au fost anulate hotărârile emise de Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia de suspendare a Planurilor Urbanistice Zonale ce reglementează “zona Livadă”, respectiv: HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018, acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

9.  Proiect de hotărâre nr. 50 din 20.04.2023 Privind acordarea unor drepturi copiilor/ elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre nr. 51 din 20.04.2023 Privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate în patrimoniul comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu 14 voturi pentru, o abținere (Iustin Cojocaru).

11. Proiect de hotărâre nr. 52 din 21.04.2023 Privind aprobarea unui protocol de cooperare cadru între Județul llfov – Consiliul Județean și U.A.T. Mogoșoaia, privind schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de date spațiale administrate, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut