HOTĂRÂREA 92/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 92| din data de 21.05.2024

Privind încheierea unui protocol de cooperare între Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov-Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot „Șanse egale la educație” în anul școlar 2024-2025

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și art 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Adresa Consiliului Județean Ilfov înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 11159/08.05.2024;

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov-Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului „Șanse egale la educație” în anul școlar 2024-2025, la unitățile școlare de pe raza UAT Mogoșoaia pentru elevii învățământului primar.

Art.2 Împuternicirea domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup  să semneze protocolul de cooperare prevăzut la art. 1, precum și orice alte documente necesare pentru derularea proiectului.

Art. 3 Compartimentele din cadrul Comunei Mogoșoaia vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul General al Comunei Mogoșoaia va comunica în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județului Ilfov, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Mogoșoaia și va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Comunei Mogoșoaia.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut