HOTĂRÂREA 91/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 91| din data de 21.05.2024

Privind  aprobarea schimbării obiectului secundar de activitate al societății ECOTRANS STCM SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 63 din data de 02.04.2024 prin care s-a aprobat schimbarea sediului social al societății ECOTRANS STCM

Prevederile art. 191 și următoarele din Legea nr. 31/1990

Prevederile art. 122 alin. (3) din Legea nr. 265/2022

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea radierii întregului obiect secundar de activitate al societății și înlocuirea sa cu următorul: CAEN 7311 – Activităţi ale agenţiilor de publicitate, CAEN 5229 – Alte activităţi anexe transporturilor, CAEN 5221 – Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre, CAEN 3319 – Repararea altor echipamente, CAEN 3317 – Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a., CAEN 3313 – Repararea echipamentelor electronice şi optice, CAEN 3312 – Repararea maşinilor

Art. 2 Aprobarea radierii punctului de lucru al societății din Oraş Chitila, Şoseaua BANATULUI, Nr. 109 A, birou nr. 2, Etaj 2, Judet Ilfov.

Art. 3  Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, în vederea aprobării și semnării hotărârii Adunării Generale  a Asociaților de schimbare a sediului social și a actului constitutiv actualizat.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscută de cetățenii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut