HOTĂRÂREA 89/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 89| din data de 21.05.2024

Privind acordarea unor pachete cadou copiilor din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate

În temeiul prevederilor art. 129. alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acordarea unor pachete cadou către 670 de copii din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie.

Art. 2 Alocarea sumei de 46.900,00 lei din bugetul local al Comunei Mogoșoaia de la capitolul 51.02.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscută de cetățenii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut