HOTĂRÂREA 88/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 88| din data de 21.05.2024

Privind aprobarea traseului si a consumului de combustibil pentru microbuzul scolar M2 Renault Master Arobus L3H2 tip 16+1 locuri

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Prevederile art. 5 alin (1), (11) si (31) ale Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, cu modificarile si completarile;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139. alin. (3), lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea traseului pentru microbuzul scolar M2 Renault Master Arobus L3H2 tip 16+1 locuri destinat transportului şcolar pentru elevii din comuna Mogoșoaia, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 Aprobarea consumului lunar de combustibil pentru functionarea Microbuzului scolar M2 Renault Master Arobus L3H2 tip 16+1 locuri: 1 la 300 litri/auto/luna.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut