HOTĂRÂREA 84/02.04.2024

HOTĂRÂRE | 84| din data de 02.04.2024

Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Tamasanu Catalin George prin care solicită revocarea Hotărârilor Consiliului Local Mogoșoaia nr. 14 din 29.01.2024, nr. 15 din 29.01.2024, nr. 107 din 26.11.2021, nr. 114 din 14.12.2021 și nr. 115 din 14.12.2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Conform art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Respingerea plângerii prealabile formulată de Tamasanu Catalin George înregistrată sub nr. 5389/27.02.2024, prin care solicită revocarea Hotărârilor Consiliului Local Mogoșoaia nr. 14 din 29.01.2024, nr. 15 din 29.01.2024, nr. 107 din 26.11.2021, nr. 114 din 14.12.2021 și nr. 115 din 14.12.2021, ca neîntemeiată.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare si o va transmite persoanei responsabile spre a fi afișată în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un cvorum de 11 consilieri (Pavel Aurel, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu Popovici,  solicitănd conform art. 228 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 aprilie 2024

Sari la conținut