HOTĂRÂREA 828/23.12.2020

Privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29 din Legea poliției locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art.129 alin.(2) lit. a) și lit.d), al art.139 alin.(1) și al art.196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea constituirii Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Mogoșoaia, organism cu rol consultativ.

Art. 2 Stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Mogoșoaia, după cum urmează:

– Paul Mihai Nicu Precup, Primarul Comunei Mogoșoaia

-Constantin Oancea – Șeful structurii teritoriale a Poliției Comunei Mogoșoaia

– Gabriel Iordăchescu – Șef Serviciu Public Poliția Locală Mogoșoaia

– Iustin Cojocaru – consilier local

–  Marian Gheorghe – consilier local

–  Florin Răducu Covaci – consilier local

Art. 3 Comisia Locală de Ordine Publică a Comunei Mogoșoaia se organizează și va funcționa conform regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 953/23.05.2019.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut