HOTĂRÂREA 798/30.07.2020

HOTĂRÂRE | 798 | din data de 30.07.2020

Privind modificarea HCL nr. 721/20.02.2020 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate “Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Prevederile art. 129 alin. (4)  lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea HCL nr. 721/20.02.2020 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate “Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 2 (Diaconescu Victor, Grădinaru Constanța), dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Stan Constantin Bogdan
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut