HOTĂRÂREA 759/13.03.2020

HOTĂRÂRE | 759 | din data de 13.03.2020

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 225 din 25.04.2018 privind aprobarea proiectelor pentru liniile de transport public cu emisii zero pe rutele: Chitila – Mogoșoaia – Băneasa, Chitila – Mogoșoaia și Străulești – Mogoșoaia – Buftea (proiect de bază; proiect complementar)

AVÂND ÎN VEDERE:

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoia nr. 225 din 25.04.2018,

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 8 după cum urmează:

“Aprobarea valorii maxime a bugetului Proiectului “Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești – Mogoșoaia – Buftea – proiect de bază și complementar” în cuantum de 32.553.712,12 lei (inclusiv TVA), din care bugetul aferent Partenerului 1 – Comuna Mogoșoaia este de 32.120.488,62 lei (inclusiv TVA) după cum urmează:

– Valoarea maximă a bugetului cererii de finanțare pentru proiectul de bază “Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești – Mogoșoaia – Buftea” – proiect de bază în cuantum de 21.830.599,41 lei (inclusiv TVA) din care bugetul aferent Partenerului 1 – Comuna Mogoșoaia este de 21.725.399,41 lei (inclusiv TVA);

         – Valoarea maximă a bugetului cererii de finanțare pentru proiectul complementar “Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești – Mogoșoaia – Buftea” – proiect complementar, în cuantum de 10.723.112,71 lei (inclusiv TVA), din care bugetul aferent Partenerului 1 – Comuna Mogoșoaia este de 10.395.089,21 lei (inclusiv TVA).”

Art.  2  Celelalte prevederi ale HCL nr. 225/2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii și o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut