HOTĂRÂREA 757/13.03.2020

HOTĂRÂRE | 757 | din data de 13.03.2020

Privind încheierea unui contract de asociere cu Asociația Clubul Sportiv ADRENALLINA MEDIA în vederea organizării evenimentului „Duathlon Series Mogoșoaia”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui contract de asociere cu Asociația Clubul Sportiv ADRENALLINA MEDIA cu sediul în  Popești-Leordeni, Str. Triumfului nr. 5, et. 2, ap. 8, Camera 2, CUI 37518029 în vederea organizării evenimentului „Duathlon Series Mogoșoaia”, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut