HOTĂRÂREA 751/13.03.2020

HOTĂRÂRE | 751 | din data de 13.03.2020

Privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa nr. 108/12.03.2020;

Conform art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, (r1) actualizată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și al art. 139 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organigramei și statul de funcții ale S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L., conform anexelor.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut