HOTĂRÂREA 723/20.02.2020

HOTĂRÂRE | 723 | din data de 20.02.2020

Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hală depozitare, organizare de șantier, amenajare, circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 5188/06.02.2020;

Prevederile art. 25 și art. 27 ind. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor 129 alin. (6) lit. c) , alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hală depozitare, organizare de șantier, amenajare, circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut