HOTĂRÂREA 715/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 715 | din data de 30.01.2020

Privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2020-2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 ce este Anexă la OMEN nr. 5090/2019;

Adresa nr. 27614/30.10.2019, adresa nr. 26629/06.12.2018;

Adresele Inspectoratului Școlar Județean nr. 22873/12.09.2019, nr. 28749/15.11.2019, nr. 28501/13.11.2019 și nr. 28645/14.11.2019;

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și (2), art. 129 alin. (1), alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2020-2021, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut