HOTĂRÂREA 64/02.04.2024

HOTĂRÂRE | 64| din data de 02.04.2024

Privind aprobarea participării UAT Mogoșoaia în parteneriat cu Județul Ilfov – Consiliul Județean în calitate de lider, și alte 8 unități administrativ teritoriale din județul Ilfov în calitate de parteneri, în cadrul proiectului  „Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice”, prin  „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate”, finanțat prin Administraţia Fondului Pentru Mediu

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Ghidul de finanțare a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate din 29 februarie 2024, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și derulat prin Administraţia Fondului Pentru Mediu, aprobat prin Ordinul nr. 475/29.02.2024, publicat în  Monitorul Oficial nr. 180/05.03.2024;

Prevederile art.120 – 122 din Constituția României, republicată;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.80 și  din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin (2) lit. b) alin (4) lit.g), art. 139 alin (3), literele d) și f), art. 196 (1), litera adin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea participării UAT Mogoșoaia, în parteneriat cu Județul Ilfov – Consiliul Județean în calitate de lider, și alte 8 unități administrativ teritoriale din județul Ilfov în calitate de parteneri, în cadrul proiectului „Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice”, pentru obținerea finanțării din „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate”, finanțat  prin Administrația Fondului pentru Mediu;

Art.2 Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Mogoșoaia, în calitate de partener, în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Ilfov, în calitate de lider și cu Unitățile Administrativ-Teritoriale Oraș Bragadiru, Oraș Buftea, Oraș Măgurele, Comuna Jilava, Comuna 1 Decembrie, Comuna Cernica, Comuna Clinceni și Comuna Cornetu din județul Ilfov, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din Județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice” în cadrul “Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate”, finanțat prin Administraţia Fondului Pentru Mediu;

Art.3 Aprobarea valorii totale a proiectului „Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice” – UAT MOGOȘOAIA, în cuantum de 31.478.498,92 lei cu TVA, din care:

–         valoare eligibilă acoperită de AFM: 16.806.722,69 lei fără TVA, respectiv 20.000.000,00 lei cu TVA;

–         valoare eligibilă neacoperită de AFM: 8.629.913,97 lei fără TVA, respectiv 10.269.597,63 lei cu TVA;

–         valoare neeligibilă 1.045.457,81 lei fără TVA, respectiv 1.208.901,30 lei cu TVA.

Art.4 Se împuternicește Primarul Paul Mihai Nicu Precup să semneze pentru și în numele Unității Administrativ-Teritoriale Mogoșoaia, Acordul de parteneriat precum și toate documentele necesare aferente realizării proiectului;

Art. 5 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscută de cetățeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 aprilie 2024

Sari la conținut