HOTĂRÂREA 63/02.04.2024

HOTĂRÂRE | 63| din data de 02.04.2024

Privind aprobarea schimbării sediului social al societății ECOTRANS STCM SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

HCL Chitila nr. 48 din data de 06.03.2024 prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită către societatea ECOTRANS SCTM SRL, operator de transport public regional, a spațiului în suprafață de 248,58 mp, aflat la mansarda imobilului situat în Chitila, Șos. Banatului nr. 2, jud. Ilfov, compus din teren și construcție, care aparţine domeniului public al orașului Chitila;

Prevederile art. 191 și următoarele din Legea nr. 31/1990;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea schimbării sediului social al societății ECOTRANS STCM SRL din șos. Banatului, nr. 70, camera 4, Oraș Chitila, Jud. Ilfov în șos. Banatului nr. 2, mansardă, Oraș Chitila, jud. Ilfov.

Art. 2 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, în vederea aprobării și semnării hotărârii Adunării Generale  a Asociaților de schimbare a sediului social și a actului constitutiv actualizat.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei  hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 aprilie 2024

Sari la conținut