HOTĂRÂREA 592/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 592 | din data de 30.01.2020

Privind scoaterea de la supraimpozitare a terenului cu nr. cadastral 56520, de pe raza Comunei Mogoșoaia, aflat în proprietatea domnului/doamnei ______________, cu domiciliul în -, județ/sector -, str. – nr. -, bl. -, sc. -, et. -,  ap. -.

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor – cu toate modificările şi completările ulterioare;

Ordinul MLPTL 839 din 17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare;

Legea 350/2001 actualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Legea 114/1996 republicată a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociațiilor de proprietari cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 489, alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității ambiental-arhitecturale a clădirilor cu completările şi modificările ulterioare;

Prevederile art. 168 din H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 129, alin. (14), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Scoaterea de la supraimpozitare a terenului cu nr. cadastral 56520, de pe raza Comunei Mogoșoaia, aflat în proprietatea domnului/doamnei ____________ cu un procent de 300% din valoarea impozabilă a acestuia.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut