HOTĂRÂREA 5/29.01.2024

HOTĂRÂRE | 5 | din data de 29.01.2024

Privind aprobarea supraimpozitării a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrarilor de constructii cu  modificările şi completările ulterioare;

Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei numarul 839 din 17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare;

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Legea locuintei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociațiilor de proprietari cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor cu completările şi modificările ulterioare;

Prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ

H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Supraimpozitarea unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia prevăzute în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 5 (domnul Pavel Aurel, doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Alin Călin Vârtic și domnul Cojocaru Iustin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 ianuarie 2024

Sari la conținut