HOTĂRÂREA 4/29.01.2024

HOTĂRÂRE | 4 | din data de 29.01.2024

Privind stabilirea salariilor de bază și a indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică locală și funcțiile asimilate acestora, respectiv pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Procesul-verbal nr. 880/11.02.2024 încheiat între conducerea instituției comuna Mogoșoaia și reprezentanții salariaților instituției Comuna Mogoșoaia, urmare a  consultării acestora în baza art.11       alin. (1) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

Dispozițiile O.U.G nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

Dispozițiile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea  sustenabilităţii  financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulteriore;

Potrivit art. 155 alin. (1) lit. c)  și alin. (4) lit. a), art. 390, art. 392, art. 417, art. 539, art. 547 și art. 552 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 3 alin.(1) și alin. (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art.10, art. 11, art. 12, art.13 alin. (1), art.15 art.16, art.18, art.20, art. 25, art. 40, Anexa nr. VIII, Capitolul I, litera A, punctul III, lit.a) și b) – notă, Capitolul II, litera A , punctul IV, lit. a) și lit.b) – notă și anexa nr. IX litera C din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 24, art. 25 și art. 26 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. III din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările şi  completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 -Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 35^1 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea stabilirii salariilor de bază și a indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică locală și funcțiile asimilate acestora, respectiv pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, conform anexelor  1-4, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 (1)          Salariile de bază pentru funcțiile de execuție prevăzute în Anexele nr. 2-4 se stabilesc la gradaţia 0 și se acordă corespunzător tranșelor de vechime în muncă, determinate, prin aplicarea succesivă a majorărilor, potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

(2)     Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim și se acordă la gradul II stabilit în Anexa 2-A la prezenta hotărâre.

(3)     Salariile lunare ale personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia se stabilesc prin act administrativ individual sau, după caz, prin act adițional la contractul individual de muncă, cu respectarea legislației în vigoare.

(4)     La stabilirea salariului de bază se va avea în vedere ca nivelul veniturilor salariale să nu depășească nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

(5)     Prin excepție de la alin. (4), salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al Secretarului General al Comunei Mogoșoaia, iar limita maximă este indemnizaţia lunară a funcţiei de viceprimar, care cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 (1) Indemnizaţia de hrană se acordă lunar, în cuantum de 347 lei, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară;

(2) Norma de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Public Poliția Locală se menține la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, conform legislației în vigoare specifice, astfel încât, prin acordarea acesteia,  nivelul venitului salarial să nu depășescă nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar.

(3) Sporul pentru condiții vătămătoare se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 4 Orice alte prevederi legale contrare își încetează aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un cvorum de 13 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 ianuarie 2024

Sari la conținut