HOTĂRÂREA 410/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 410 | din data de 30.01.2020

Privind scoaterea de la supraimpozitare a terenului cu nr. cadastral 50335, de pe raza Comunei Mogoșoaia, aflat în proprietatea domnului/doamnei ____________, cu domiciliul în ‐, județ/sector ‐, str. ‐ nr. ‐, bl. ‐, sc. ‐, et. ‐, ap. ‐.

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;
Raportul compartimentului de specialitate;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;
Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor – cu toate modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MLPTL 839 din 17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare;
Legea 350/2001 actualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Legea 114/1996 republicată a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociațiilor de proprietari cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 489, alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității ambiental‐arhitecturale a clădirilor cu completările şi modificările ulterioare;
Prevederile art. 168 din H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 129, alin. (14), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Scoaterea de la supraimpozitare a terenului cu nr. cadastral 50335, de pe raza Comunei Mogoșoaia, aflat în proprietatea domnului/doamnei ____________ cu un procent de 300% din valoarea impozabilă a acestuia.
Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr‐un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci

Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut