HOTĂRÂREA 32/22.04.2021

Privind preluarea străzilor Poieni și Martha Bibescu predate prin Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 719/20.02.2020 în administrarea Consiliului Județean Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 121 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 22^¹ alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 719/20.02.2020;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 22/19.03.2020;

Hotărârea Consiliului Județean nr. 28/2021 privind retransmiterea străzilor Poieni și Martha Bibescu preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 22/2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Preluarea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local Mogoșoaia a străzilor Poieni și Martha Bibescu predate prin Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 719/20.02.2020 în administrarea Consiliului Județean Ilfov.

Art. 2 Preluarea străzilor prevăzute la art. 1 se face prin proces-verbal de predare-primire, încheiat în condițiile legii.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 aprilie 2021

Sari la conținut