HOTĂRÂREA 22/30.03.2021

Privind completarea HCL nr. 1067/2019 privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 1 alin. (7) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol;

Conform prevederilor art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (1) din Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Art. I Introducerea a trei noi articole și anume:

Art. 2 La finalul fiecărui ciclu de 5 ani registrul agricol se printează și se arhivează conform normelor în vigoare.

Art. 3 La finalizarea cadastrului sistematic în comuna Mogoșoaia se vor actualiza datele înscrise în registrul agricol (proprietari, suprafețe terenuri, suprafețe construcții și orice informații necesare) și se vor introduce gospodăriile existente , dar nedeclarate până în prezent.

Art. 4 Pe baza informațiilor generate de Cadastru Sistematic se vor ordona alfabetic pe străzi și în ordine crescătoare a numerelor poștale, toate proprietățile identificate din comuna Mogoșoaia și se vor introduce în registrul agricol.„

Art. II Articolele Hotărârii Consiliului Local nr. 1067/2019 vor fi considerate renumerotate în mod corespunzător.

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 1067/2019 își mențin valabilitatea.

Art. IV Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
13 aprilie 2021

Sari la conținut