HOTĂRÂREA 213/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 213 | din data de 30.01.2020


Privind supraimpozitarea terenului cu nr. cadastral 55161, de pe raza Comunei Mogoșoaia,
aflat în proprietatea domnului/doamnei , cu domiciliul în ‐,
județ/sector ‐, str. ‐ nr. ‐, bl. ‐, sc. ‐, et. ‐, ap. ‐.
AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de
specialitate;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;
Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru
realizarea locuințelor – cu toate modificările și completările ulterioare;
Ordinul MLPTL 839 din 17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare; Legea
350/2001 actualizată privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
Legea 114/1996 republicată a locuinței cu modificările și completările ulterioare;
Legea 230/2007 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari cu modificările
și completările ulterioare;
Prevederile art. 489, alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității ambiental‐arhitecturale a clădirilor cu
completările și modificările ulterioare;
Prevederile art. 168 din H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 129, alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196,
alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Supraimpozitarea terenului cu nr. cadastral 55161, de pe raza Comunei Mogoșoaia, aflat în
proprietatea domnului/doamnei cu un procent de 300% din
valoarea impozabilă a acestuia.
Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control
și verificarea legalității și o va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel
Aurel), abțineri 0, dintr‐un număr de 15 consilieri prezenți la ședință.


Președinte de ședință,
Florin Răducu Covaci

Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut