HOTĂRÂREA 19/29.01.2024

HOTĂRÂRE | 19 | din data de 29.01.2024

Privind aprobarea asocierii dintre Comuna Mogoșoaia și Consiliul Județean Ilfov în vederea finanțării obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului), str. Fuiorului, str. Doinei și str. Baladei.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, republicată, cu modificările și completărilor ulterioare

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. f), alin. (9), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) ) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Aprobarea asocierii Comunei Mogoșoaia cu Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului), str. Fuiorului, str. Doinei și str. Baladei.

Art. 2. Prin intermediul contractului de asociere, se propune ca, din valoarea necesară execuției obiectivului, investiția Comunei Mogoșoaia să aibă o valoare de 3,130,212.61 lei, TVA inclus, iar contribuția Consiliului Județean Ilfov să aibă valoarea de  8,579,579.16 lei, TVA inclus. 

Art. 3. Împuternicirea domnului Covaci Florin Răducu cu domiciliul ………………., strada ………….., nr. …………., județul Ilfov, să semneze contractul de asociere dintre Comuna Mogoșoaia și Consiliul Județean Ilfov, în vederea finanțării obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului), str. Fuiorului, str. Doinei și str. Baladei.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Mogoșoaia și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Primarului Comunei Mogoșoaia.

Art. 5 Prezenta  hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Mogoșoaia și Prefectului județului Ilfov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local pe pagina de internet primaria.mogosoaia.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 ianuarie 2024

Sari la conținut