HOTĂRÂREA 18/29.01.2024

HOTĂRÂRE | 18 | din data de 29.01.2024

Privind acordarea unui ajutor de urgență pentru o familie aflată în stare de necesitate urmare incediului din data de 30.12.2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa înregistrata la Comuna Mogoșoaia sub nr. 2563/25.01.2024;

Conform procesului verbal de intervenție nr. 449 din 30.12.2023;

În temeiul art. 4 din, art. 85 lit. a) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b), lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 20.000 lei doamnei Țoțea Georgeta CNP ………………….. cu domiciliul în ………………., strada ………… nr. …………., județ ………… în vederea refacerii casei de locuit și îngrijirii domnului Zaharescu Vespasian CNP ………………….., victimă în incendiul ce a avut loc în data de 30.12.2023.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 ianuarie 2024

Sari la conținut