HOTĂRÂREA 156/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 156 | din data de 29.11.2023

Privind aprobarea participării Asociației ALMA la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specilitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 28414 din data de 22.11.2023;

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din data de 07.11.2023 privind aprobarea evenimentului “Serbările Iernii” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024, organizat de Comuna Mogoșoaia;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (7) lit.d), lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Comuna Mogoșoaia și Asociația ALMA cu sediul social în Str. Valea Merilor, nr. 5F, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov pentru participarea în cadrul Târgului de Crăciun ce se va desfășura în parcul Mogoșoaia în perioada 6 decembrie-6 ianuarie 2023.

Art. 2 Compartimentul de specialitate din cadrul comunei Mogoșoaia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (PavelAurel), abţineri 3 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 decembrie 2023

Sari la conținut