HOTĂRÂREA 150/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 150 | din data de 29.11.2023

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ, ALIMENTARE CU APĂ, ILUMINAT PUBLIC ȘI MODERNIZARE STRADA MORII ÎN COMUNA MOGOȘOAIA, JUDEȚ ILFOV – REȚELE” – ETAPA I REȚELE DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ, ALIMENTARE CU APĂ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului:

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și ale H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținut cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

Prevederile OUG nr. 95/2021, pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”;

Conform Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021;

Potrivit Ordinului nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1), lit. a)-c) din  OUG nr. 95/2021, pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e) și g) și art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, modificat și completat

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Aprobarea Studiul de fezabilitate al obiectivul de investiții “REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ, ALIMENTARE CU APĂ, ILUMINAT PUBLIC ȘI MODERNIZARE STRADA MORII ÎN COMUNA MOGOȘOAIA, JUDEȚ ILFOV – REȚELE” – ETAPA I RETELE DE CANALIZARE PLUVIALA SI MENAJERA, ALIMENTARE CU APA, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la Ordinul 2708/2022 (Anexa 2.2.a si Anexa 2.2.b la normele metodologice) aferenți obiectivului de investiții “REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ, ALIMENTARE CU APĂ, ILUMINAT PUBLIC ȘI MODERNIZARE STRADA MORII ÎN COMUNA MOGOȘOAIA, JUDEȚ ILFOV – REȚELE” – ETAPA I RETELE DE CANALIZARE PLUVIALA SI MENAJERA, ALIMENTARE CU APA, conform anexei nr. 2  si anexei nr. 3 la prezenta  hotărâre.

Art. 3.   Aprobarea devizului general aferent obiectivului de investiții “REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ, ALIMENTARE CU APĂ, ILUMINAT PUBLIC ȘI MODERNIZARE STRADA MORII ÎN COMUNA MOGOȘOAIA, JUDEȚ ILFOV – REȚELE” – ETAPA I RETELE DE CANALIZARE PLUVIALA SI MENAJERA, ALIMENTARE CU APA, conform anexei nr. 4 la prezent hotărâre.

Art. 4. Aprobarea finanțării de la bugetul local al Comunei Mogosoaia, Județul Ilfov a sumei de 2.419.755,83 lei inclusiv TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art. 5. Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6.  Primarul Comunei Mogosoaia, prin compartimentele de achiziții și urbanism va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 decembrie 2023

Sari la conținut