HOTĂRÂREA 105/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 105| din data de 25.06.2024

Privind acordarea unui ajutor de urgență pentru reintegrare socială și adaptare la condiţii adecvate de viaţă şi mediu social după detenţie domnului Alexandru Mihail

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Cererea înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 10694/29.04.2024;

Adresa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 10988/RG/8721/SG/1786/21.05.2024 înregistrată la registratura Comunei Mogoșoaia cu nr. 13678/06.06.2024;

Prevederile art. 85 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune;

Prevederile Strategiei Naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024 aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 430/2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea acordării  unui ajutor de urgenţă în valoare de 2.500 lei,  domnului Alexandru Mihail CNP …………………. domiciliat în …………………………., pentru reintegrare socială și adaptare la condiţii adecvate de viaţă şi mediu social după detenţie.

Art. 2 Compartimentul Asistenta Sociala va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.i

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 3 (Popovici Felicia Ienculescu, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru) din 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
26 iunie 2024

Sari la conținut